Gå till innehåll
Ljungby Ridklubb
Ljungby Ridklubb

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2022-11-21

Författare: Kansli

Miljöpolicy

Ljungby ridklubb, (LjRK) har i sin verksamhet identifierat följande områden som viktiga ur miljösynpunkt:

Lagstiftning

LjRK ska förstå och uppfylla de lagar, föreskrifter och andra miljökrav som gäller för vår verksamhet.

Energi

I LjRK´s verksamheten förbrukas energi i form av el, värme, varmvatten och drivmedel.

LjRK ska arbeta för att hushålla med naturresurser och energi samt för att minska energiförbrukningen och att den energi som används skall var miljömärkt.

Kemikalier

Då kemikalier används ska de vara godkända och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Inköp

LjRK kan minska sin miljöpåverkan genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljöaspekter vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de etablerade miljömärkningarna.

Återvinning

LjRK´s verksamhet är till största delen av den karaktär att det i det dagliga arbetet samt under evenemang uppkommer avfall av olika slag. Som exempel, papper, wellpapp, plast, glas, metaller, elektronik och ljuskällor.

Från stallarna genereras organiskt avfall som gödsel och strö från bäddar.

LjRK strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion.

Transporter

Vid upphandling av varor ska transporternas miljöpåverkan beaktas.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska LjRK´s miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är LjRK´s styrelse.