Gå till innehåll
Ljungby Ridklubb
Ljungby Ridklubb

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2022-11-21

Författare: Kansli

Kränkande särbehandling och mobbning

Inledning

Syftet är att klargöra klubbens policy i frågor som rör kränkande behandling, mobbning och vilka åtgärder som ska vidtas när någon bryter mot detta.

Policyn ska vara väl känd bland personal, medlemmar, ridskoleelever, privathästryttare och föräldrar. Den ska tillämpas i hela vår verksamhet.

Alla har ett gemensamt ansvar för ridanläggningen och de människor som vistas där. Arbets- och fritidsmiljön i LjRK är en gemensam angelägenhet för såväl barn som vuxna. Barn och ungdomar lär av vuxna och därför ska vuxna tänka på att vara goda förebilder.

För att bli trygga och få stärkt självförtroende behöver barn och ungdomar bli sedda och respekterade för de personer de är, av så väl vuxna/föräldrar som personal. Trygga barn och ungdomar ger färre konflikter och problem vilket gör arbets- och fritidsmiljön lugnare och mer harmonisk.

Kränkande behandling

Kränkande behandling används som ett samlingsbegrepp och kan vara både fysiska, verbala psykosociala men även via text och bilder på internet, sms eller mms etc. Kränkningar kan ske från barn mot barn, från vuxen mot vuxen, från vuxen mot barn likväl som från barn mot vuxen.

Mobbing

Mobbing innebär kränkande behandling vid upprepade tillfällen eller om det råder en obalans i makt mellan den eller de som mobbar och den som utsätts för mobbing.

LjRK är skyldig att arbeta aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning. Personal ska ha kunskaper att upptäcka mobbing tidigt och kunna agera på ett lämpligt sätt.

Alla har ansvar för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling. De vuxna på anläggningen har ett särskilt ansvar att hindra mobbning. Upplever du dig kränkt eller mobbad ska du berätta detta för en vuxen eller för styrelsen som ska agera i sakfrågan.

I LjRK är vi alla överens om att kränkningar, mobbing, fördomar och förolämpningar inte är tillåtna.